Gwarancje i reklamacje

Ogólne warunki sprzedaży

I. Zawarcie umowy.

 

1. Zawarcie umowy następuje w oparciu o złożone przez kupującego pisemne zamówienie (również przesłane drogą elektroniczną lub faksem), na podstawie oferty złożonej przez Sprzedającego i/lub oferty zakupu Kupującego. Zamówienia składane Sprzedającemu przez Kupującego stanowią ofertę zakupu towarów. Zamówienie uważa się za przyjęte, gdy Sprzedający złoży pisemne potwierdzenie jego przyjęcia(również drogą elektroniczną lub faksem), a Kupujący w ciągu 3 dni odeśle podpisane potwierdzenie z adnotacją o jego akceptacji lub w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia nie złoży zastrzeżeń co do warunków potwierdzenia. Na podstawie wysłanego Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po bezskutecznym upływie 3 dniowego terminu Sprzedający przystępuje do wykonania umowy.

2. W przypadku gdy Kupujący złoży zamówienie na towar dostępny z magazynu wówczas Sprzedający wystawia fakturę (po wcześniejszym uzgodnieniu formy płatności i sposobu wysyłki) z pominięciem pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia. W przypadku towaru, którego nie ma na stanie magazynowym, Sprzedający wystawia potwierdzenie przyjęcia zamówienia z określeniem terminu realizacji oraz formy płatności i sposobu dostawy.

3. W przypadku gdy Kupujący złoży ustne zamówienie, zamówienie jest ważne, gdy Kupujący w ciągu 3 dni od zgłoszenia ustnego zamówienia potwierdzi warunki zamówienia na piśmie (co  najmniej  drogą  elektroniczną,  lub  faksem).  Brak  pisemnego  potwierdzenia  zamówienia  zwalnia  Sprzedającego  od wykonania  zamówienia.  Termin  realizacji  obowiązków Sprzedającego rozpoczyna bieg od momentu pisemnego potwierdzenia złożonego ustnie zamówienia.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z treści OWS. OWS stanowią integralna część umowy sprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę.

5. Oferta, o której mowa w pkt.1 jest wiążąca dla Kupującego w części dotyczącej warunków technicznych towaru i nie może być zmieniana ani uzupełniana w trakcie prowadzonych przez strony negocjacji. Zmiana, uzupełnienie lub jakiekolwiek inne ustalenia zgłoszone przez jedną ze stron po dacie przyjęcia zamówienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia na piśmie.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i konstrukcyjnych, wynikających z postępu technicznego.

7. Dowodem wykonania zamówienia jest dowód wydania produktów/ dowód dostawy/ list przewozowy/ faktura.

8. Zamówienie dla swojej ważności wymaga złożenia podpisu przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego na zewnątrz i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

 

II. Cena i warunki płatności.

 

1. Warunki płatności każdorazowo określa oferta lub potwierdzenie zamówienia.

2. Ceny obowiązują loco magazyn Sprzedającego. Do ceny doliczona est cena opakowania. Strony mogą ustalić cenę loco magazyn odbiorcy, uwzględniającą koszty transportu oraz koszty ubezpieczenia na czas przewozu. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktur VAT bez podpisu Kupującego.

3. Zapłata za dostarczony towar następuje wg aktualnie obowiązującego cennika z uwzględnieniem indywidualnych rabatów Kupującego (zgodnie z potwierdzeniem zamówienia i ofertą  jeśli były wystawione) po doliczeniu należnego podatku VAT. rozliczenie następuje w złotych polskich wg kursu sprzedaży U lub USD w PKO .P. z dnia wystawienia faktury lub w walucie U lub USD, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu stron umowy.

4. Faktura dostarczana jest Kupującemu wraz z dostawą towaru lub w inne miejsce wskazane w zamówieniu. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności. reklamacja będzie rozpatrywana zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej i/lub wg paragrafu V niniejszych OWS.

5. Należność z tytułu zawarcia umowy staje się natychmiast wymagalna, jeżeli Kupujący zostanie postawiony przez Sąd w stan upadłości lub gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie likwidacyjne.

7. Podstawową formą zapłaty jest przelew na konto Sprzedającego lub uiszczenie gotówki w kasie Sprzedającego. Zapłata gotówką w kasie Sprzedającego dopuszczalna jest o tyle, o ile nie narusza obowiązujących przepisów w zakresie dokonywania między podmiotami gospodarczymi rozliczeń bezgotówkowych.

8. Inne formy płatności wymagają uzgodnienia pomiędzy stronami. W rozliczeniach pomiędzy stronami decyduje data uznania konta Sprzedającego.

9. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

10. Jeżeli Kupujący opóźnia się w zapłacie wymagalnych należności. Sprzedającemu niezależnie od prawa żądania odsetek za opóźnienie przysługuje prawo:

  1.  postawienia wszystkich należności za dostarczone towary w stan natychmiastowej wymagalności,

  2. realizowania zaległych dostaw tylko po uregulowaniu zaległych płatności i po dokonaniu przez Kupującego przedpłaty w ustalonej przez Sprzedawcę wysokości,

  3. żądania od Kupującego naprawienia szkody na podstawie art.471 k.c.

 

III. Kary umowne.

 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10 wartości brutto towaru w przypadku odstąpienia od umowy, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

2. Niezależnie od naliczenia kary umownej strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

IV. Zastrzeżenie własności.

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu uiszczenia należności przez Kupującego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Kupujący ma obowiązek wydać Sprzedającemu dostarczony, a stanowiący jego własność towar w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od zgłoszenia takiego żądania,  w takim stanie w jakim się on znajduje. Sprzedającemu przysługuje prawo żądania od Kupującego stosownego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towaru.

 

V. Termin dostawy.

 

1. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie wskazanym na potwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy ulega jednak przedłużeniu w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia. Za czas niezawinionego przez Sprzedającego przedłużenia terminu dostawy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

2. Jeżeli Sprzedający przygotował towar do wysyłki, a Kupujący zgłosi nowe żądania związane z dostarczonym towarem, termin dostawy towaru ulega zmianie. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zwłoki w dostawie towaru.

3. Jeżeli Sprzedający przygotował towar do wysyłki, a wysyłka towaru jest opóźniona z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania towaru, zarówno w magazynie własnym jak i w magazynie stanowiącym własność osób trzecich.

 

VI. Przejęcie ryzyka.

 

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania mu towaru lub jego części przez Sprzedającego. Wydanie towaru jest również dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedający powierzył towar przewoźnikowi.

2. Sprzedający  nie  ponosi odpowiedzialności  za wybór towaru zaproponowany  na ofercie  a dokonany  przez  Zamawiającego. Złożenie  zamówienia  jest  jednoznaczną akceptacją dokonania powyższego wyboru. Sytuacja nie dotyczy przypadków projektowania różnych aplikacji i objętych innym zamówieniem.

3. Sprzedający nie odpowiada za błędny dobór towaru przez Kupującego i/lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyska Kupujący.

 

VII. Odpowiedzialność za wady towaru.

 

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym niezwłocznie po jego dostarczeniu, jednak nie dłużej niż do 3 dni od daty dostawy. Wyklucza się możliwość przyjęcia reklamacji po tym terminie. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, względnie odchyłek, polegających na błędach konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgłoszonych na piśmie przez Kupującego w wyżej wymienionym terminie.

2. Po upływie terminu wskazanego w pkt 1 Kupującemu przysługuje wyłącznie roszczenie z tytułu udzielonej przez Sprzedającego gwarancji, o ile na dany wyrób została ona udzielona odrębnym dokumentem lub określona odrębną umową. Wady ukryte (jeśli ujawnią się w ciągu okresu gwarancyjnego) należy zgłaszać Sprzedającemu niezwłocznie po ich ujawnieniu. Zgłoszenie winno zawierać dokładny opis usterki (możliwe zdjęcie, czas wystąpienia, miejsce powstania usterki, warunki eksploatacji., itp.)

3. Jeśli wada w dostarczonym towarze została zgłoszona we właściwym czasie. Sprzedający po rozpatrzeniu reklamacji (warunków transportu, konserwacji w czasie magazynowania, montażu, eksploatacji, itp.) ocenia, czy usunie wadę towaru, czy wymieni towar na wolny od wad.

4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest faktura sprzedaży oraz inne dokumenty związane z dostawą.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do wad, które wystąpią w ciągu okresu gwarancyjnego liczonego od dnia dostawy. Czas ten skraca się odpowiednio, jeżeli przedmiot dostawy eksploatowany jest eksploatowany dziennie dłużej, niż przewidują to ustalenia doboru technicznego.

6. Sprzedający i Kupujący wyłączają na podstawie art. 558 § 1 k.c., odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za dostarczony przez niego towar. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie dotyczą konsumentów w rozumieniu art.22§1 kodeksu cywilnego.

7. Odpowiedzialność  Sprzedającego  obejmuje  tylko  wady  powstałe  z  przyczyn  tkwiących  w  sprzedanej  rzeczy  i  tylko  do  wysokości  jej  wartości. Jakakolwiek  odpowiedzialność Sprzedającego  związana  z  zawarciem  umowy  lub  dokonaniem  sprzedaży  towarów,  niezależnie  od  tytułu  jej  odpowiedzialności,  nie  obejmuje  naprawienia szkód  dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych.

VIII. Zwroty towarów.

 

1. Zwrot towarów spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego odnośnie towarów, przyjmowany będzie do rozpatrzenia jedynie w przypadku powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i wyrażeniu przez niego zgody na dokonanie zwrotu.

2. Maksymalny termin, po przekroczeniu którego możliwość zwrotu nie będzie rozpatrywana wynosi 14 dni od daty sprzedaży.

3. Istnieje możliwość pisemnego porozumienia stron co do terminu zwrotu towaru, na który Sprzedający musi wyrazić zgodę.

4. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad oraz w oryginalnym opakowaniu.

5. Zwrot towarów na magazyn odbywa się na koszt Kupującego.

 

IX. Odstąpienie od umowy.

 

1. Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli:

  1. jej wykonanie stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Sprzedającego,

  2. Sprzedający nie wykonał umowy mimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jej wykonania,

  3. Sprzedający nie usunął wad towaru lub gdy naprawa towaru jest niemożliwa .

2. Sprzedający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  1. wykonanie umowy stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Kupującego,

  2. Kupujący nie złożył pisemnego potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w rozdziale l pkl.3

3. Do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających pomiędzy stronami, właściwy będzie Sąd powszechny według siedziby Sprzedającego.

Do pobrania: